Hastalarımızı trafik kazalarına karşı eğitmeliyiz

HalilAtes 24. Mart 2015 10:50

388 Mesleğimizin kapsamı sadece insanları iyileştirmekten ibaret değildir, onları ve kanun koyucuyu bilgilendirmek, riskler hakkında raporlar hazırlamak ve hastalığın doğası gereği oluşabilecek toplumsal sorunlara çözüm yolları önermektir.

Bu bağlamda Türkiye ve Dünya’da ölüm ve sakatlıkların en önemli sorunlarından biri olan trafik kazaları ile ilgili görsel yetersizliklerin yarattığı risk faktörlerine dikkati çekmek istiyorum.

Görme fizyolojisinin çeşitli yetersizlikleri sonucu (görme keskinliği, uzaysal algılama, renk görme, hareket algılama, görme alanı ve derinlik duyusu azalmaları veya yitimi gibi) gelişen bu kazaların, “kaza” grubu hadiseler arasında değerlendirilmesi bilmem ne kadar doğrudur.

Kataraktlı hastaları ile göz içi lens implantasyonu yapılanların kaza yapma riski karşılaştırıldığında operasyon sonrası riskin %53 azaldığı saptanmıştır. Başka bir çalışmada da binoküler görme alanı defekti olanların kaza yapma riskinin iki kat fazla olduğu belirtilmiş. Ayrıca orta ve ileri düzey glokomu olan kişilerin kaza yapma riskinin de sağlamlara oranla üç kat fazla olduğunu belirten çalışmalar vardır. Yine glokomlulara ait bir başka çalışmada görme alanı defekti – 10dB veya daha fazla olan ileri düzey glokomlu hastaların kaza yapma olasılığı 9 kat fazla saptanmış.

Hadisensin özellikle glokom hastalarını riskli yapmasının yukarıda bahsettiğim görme alanı defektlerinden başka nedenleri de vardır; glokom genelinde yaşlı hastalarda daha sık görülmektedir ve tanımı gereği ilerleyici olduğu için progresyonuyla hastanın yaşı da ilerlemektedir, yaşlı hastanın ani gelişen durumlara karşı refleks savunmaları zayıflayacaktır bu da trafik kazalarının oluşmasında artırıcı bir faktördür. Kontrast görme, renk görme, uzaysal algılama ve hareket algılama kaybı da glokomda gelişen patolojilerdir ve trafik kazalarının oluşmasında etkili olabilir.

Peki, ne yapmamız gerekiyor? Hadisenin cezai/yasaklama ve eğitim yönleri var. Belirli aralıklarla, trafik ehliyeti olanların görme fanksiyonları test edilebilir, glokom gibi görme bozuklukları yaratan hastalıklar bildirimi zorunlu hastalıklar sınıfına sokulabilir. Defekt saptananların araba kullanımı yasaklanabilir. Ancak bu zor bir hadise, herkesin başına bir bekçi koymak kadar zor bir planlama gerektirir. Akla yatkın olabilecek diğer bir tedbir planlaması, hastaların eğitilmesi olabilir. Görsel yetersizliği olanların onların anlayabileceği şekilde bir kursa katılmaları zorunlu tutulabilir. Böyle bir çalışma yapılmış, görme foksiyonlarında azalma olan glokomlu hastaların trafikte kendilerini sınırlayıp sınırlamadıkları (gece, siste veya bilmedikleri yollarda araba kullanıp kullanmadıkları) sorgulanmış. Sonuçlar çok ilginç; erkekler kendilerini sınırlarken, kadınlar pek sınırlamamışlar, bunun açıklaması yapılamamış.

 

Her iki formülün da yetersiz yanları olduğu görülüyor, bu nedenle kombine bir yol izlenmesi, en azından profesyonel sürücülerin kısa aralıklarla görme fonksiyonları açısından (sadece görme keskinliği değil) değerlendirilmesi ve tüm hastalarımızın en azından muayene bekleme odalarında beklerken trafik kazaları açısından eğitilmeleri önem arz etmektedir. TOD’a bu açıdan sorumluluk düştüğünü düşünüyorum.

Etiketler:

blog | görme alanı | görme fizyolojisi | hastalar için

İntravitreal steroid enjeksiyonları ve GİB yüksekliği

HalilAtes 23. Mart 2015 11:37

387 Asistanlığımda vitre virjindi. Onunla görüşmemiz pek hoş karşılanmazdı ve bu komplikasyonlu bir katarakt cerrahisinden sonra gerçekleşirdi genellikle. Zaman her şeyi değiştirdiği gibi vitre ile olan ilişkimizi de değiştirdi, dost olduk, yol oldu, yolak oldu. Üveit ve retinayla ilgilenen dostlar sayesinde vitrenin kaprislerinden glokom ile ilgilenenler de nasiplenmeye başladı. Bu yüzden bugünün konusunu steroid tedavisinin yol açtığı glokomlara ayırdım.

İntravitreal steroid enjeksiyonu, non-infeksioz üveitler, diyabetik maküler ödem ve retina ven oklüzyonlarından sonra yapılmaktadır.

Klasik anlamda steroide bağlı GİB yükselmesi kortizonlu damlaların kullanımı sonrası gelişmektedir. 1/3 hastada az veya çok GİB yüksekliği tespit edilir. %4-6 hastada ise tedavi boyutuna ulaşan GİB yükseklikleri gelişebilir. Yapılan çalışmalar intravitreal enjeksiyonlardan sonra bu oranların daha fazla olduğunu göstermiş.

İntravitreal steroid enjeksiyonundan sonra anlamlı GİB yükselmesi beklenen risk grubu hastalarını şöyle sıralayabiliriz;

ü      Steroid enjeksiyonu öncesi PAAG’u olan hastalar

ü      Yüksek miyopi

ü      Bağ dokusu hastalıkları olanlar

ü      Tip 1 Diyabetliler

ü      Çocuk ve gençler

Steroid enjeksiyonundan sonra GİB yükselme nedenlerini de şöyle sıralayabiliriz;

ü      Triamcinolone acetonidekristallerinin trabeküler ağa girerek mekanik yolla kanalları tıkaması

ü      Fagositozun engellenmesi veya partiküllerin birikimi sonucu hücreler arası boşluklar azalarak aközün trabeküler geçişi zorlaşır ve GİB yükselir.

ü      Trabeküler ağın iskelet sistemindeki değişimler sonucu kanallar daralır, akım direnci yükselir.

ü      Trabekülum endoteli arasındaki bağlantıları sağlayan protein yapıdaki yapısal bozukluk, hücreler arası boşlukların daralmasına yol açarak lümen direncini artırır.

ü      Trabekülum hücrelerindeki polisakkaritlerin artışıyla karakterize yapısal değişimler sonucu dış akım direnci artar.

İntravitreal triamcinolone acetonide (IVTA) yapılmış hastalarda GİB yükselmesi enjeksiyon sonrası ilk hafta ile 9. ay arasında değişmektedir. 4mg IVTA yapılan hastalarda GİB yükselme olasılığı %32.1, 25 mg IVTA yapılan hastalarda ise %45.9 dur.

Dexamethasone intravitreal implant (ozurdex) takılan hastalarda ise implantasyondan sonraki 6. hafta ile 6. ay arasında GİB yükselme olasılığı %15.3 bulunmuştur.

IVTA yapılan hastaların %1-6’sı ve ozurdex implante edilen hastaların %0.6’sı antiglokomatöz tıbbi tedaviye cevap vermemektedir.

 

Sonuç olarak kortizon kullanımı ile GİB yükselmesi arasında lineer bir ilişki olduğu gösterilmiştir. İntravitreal enjeksiyonlar primer hastalığın doğası gereği tekrarlanabilirliği yüksek işlemlerdir. Hastalığın takibi kadar GİB takibi de bu hastalarda önem arz eder. Risk grubunda ve GİB yüksekliği yaşamış veya yaşamakta olan hastalarda intravitreal injeksiyonlar yerine alternatif tedavi metotlarının da düşünülmesi gerekebilir. Çalışma arkadaşlarımla yürüttüğümüz intravitreal enjeksiyonlar sonrası yapılan glokom cerrahileri sonuçlarını da pek yakında sizlerle paylaşacağımızı belirtmek isterim.

Etiketler:

cerrahi komplikasyonlar | Risk faktörleri

Müze 2: The Sultan's World

HalilAtes 22. Mart 2015 11:34

386

Her hafta bir müze tanıtımı yapma projemi biraz gecikerek devam ediyorum; Brüksel Bozar Expo'da 1420-1620 yılları arasında yapılan Osmanlı Kültürünü yansıtan 160 sanat eseri 27 Şubat ie 31 Mayıs 2015 tarihleri arasında sergileniyor. Bu sergiyi kaçıracaklar için daha sonra Türk-Polonya ilişkilerinin 600. yılı dolayısıyla Krakov'da tekrarı görülebilir. Yukarıda alıntıladığım resim Dürer'in Türk ailesi adlı baskısı. Sergi ve dönemin Osmanlı kültürünü anlatan Elif Şafak'ın hazırladığı sergi kataloğu şuradan indirilebilinir. Brüksel veya Krakov'a bir vesile ile gidecek arkadaşlara duyurulur.

Etiketler:

Müzeler

Akıllı telefonla OCT devri

HalilAtes 20. Mart 2015 12:51

385

Yard. Doç. Dr. Fatih. M. Adıbelli

İlk kişisel bilgisayarlar 1980 li yıların başlarında kullanıma geçti. 2000’li yıllarda avuç içi bilgisayarlarla (palm) birlikte kelimenin tam anlamıyla bilgi avucumuzun içindeydi. 2007 de avuç içi bilgisayarları cep telefonlarıyla kombinasyonu sonrası teknolojinin yönü de belli oldu. İletişim, fotoğraf, müzik ve bilgi depolama işlevlerine ek olarak bilginin paylaşımı ve işlenmesine de imkân tanıyan uygulamalar teker teker kullanıma sunulmaya başlandı.

O günlerde akıllı telefon kullanıcıları yeni ortaya çıkan uygulamaları hemen sahiplenme eğilimindeydi. Kullanıcı neşesine göre en yakın restoran uygulamasından, e-kitap uygulamasına, radyo uygulamalarından harita uygulamalarına kadar, ücretli veya ücretsiz bunları indirebiliyordu, hatta günün ücretsizi adı altında bu uygulamaları tanıtıcı farklı uygulamalar bile çıkmıştı. Her türlü ilgi alanına hitap eden bu gelişmelerden oftalmoloji de payına düşeni aldı. Önceleri Eye Handbook (AAO sayfası) Eyetube PAK Calculator (Post myopic refractive surgery IOL calculator) Toric Calculator (Postoperative corneal astigmatism calculator)  gibi uygulamalar vardı.  Sonraları Kanski gibi kitapların ve atlasların da uygulamalarını gördük. O zamanlardaki heves sonraları yerini daha işe yarar uygulama arayışlarına girildi, ilk hevesten sonra biraz daha seçici olunmaya başlanmıştı. Daha ayağı yere basan daha işe yarayan ve boşluk dolduran uygulamalar gündeme gelmeye başladı. Hatta bunlar için ek aparatlara da ihtiyaç oluyordu, iş görebildiği sürece kullanıcılar da bunları edinmekte tereddüt yaşamadılar. Söz gelimi nabız ve kan basıncı ölçmek için akıllı telefona uygun manşon aldıktan sonra uygulama da alınıyor böylelikle çok daha pratik bir şekilde sağlıkla ilgili kişisel bilgilerin kaydı el altında olması amaçlanıyordu. Kişisel bilgilerin avuç içinde olma isteği tıbbi alanlarda da hasta bilgi ve görüntülemeleri için de geçerli olduğu döneme giriyoruz. Bunun için de sadece uygulamalar değil, yardımcı aparatlar da kullanılıyor, önceleri sadece biyomikroskoptan görüntü kaydı için uyumlu adaptörler varken artık akıllı telefon uyumlu oftalmoskoplar da marketlerde hazır bulunmakta.

Önümüzdeki dönem bilgisayarların avuç içindeki telefondan gözlük ve saate evirildiği dönem. Hangisinin öne çıkacağını zaman gösterecek, ancak şu andaki ihtiyaçların zaman içerisinde değişeceği de kesin gibi. Şimdilerde ek aparatla çalışan aletler de saate veya gözlüğe uyumlu olarak değişirler mi bilinmez. Ancak insanların bilgiyi depolama için hep daha küçük, daha pratik çözümlerin peşinde olduğu da ayrı bir gerçek.

Geçenlerde asistanlara zamanla OCT’yi de akıllı telefonla çekeğiz demiştim. Bu konuşmamın üzerinden birkaç hafta geçmemişti ki Euro Times Şubat sayısında Viyana Üniversitesi’nden Prof.Leitgep’in  “Mevcut teknolojinin olanakları arasında akıllı telefonla OCT çekilebilmesi mümkün. Sadece bu teknolojilerin optimizasyonu ve bir araya getirilmesi gerekiyor” cümlesini okuyunca bunun çok da uzak bir zaman dilimi içerisinde olmayacağını düşündüm.

Konuyla ilgili başka yazılarda tekrar beraber olmak dileğiyle, sağlıcakla kalın. 

Etiketler:

Trabekülektomi yapılan hastalarda uzun dönem blebe bağlı enfeksiyon olasılığı ve risk faktörleri

HalilAtes 13. Mart 2015 11:38

384 Kısa aralıklarla blebe bağlı enfeksiyon konusunu dikkatinize sunuyorum. Israrımın nedeni glokom cerrahilerinin endoftalmi riskinin katarakt cerrahisine göre çok daha fazla ve çok daha kötü sonuçlar doğurmasına rağmen bilincimizde yeteri kadar yer etmemesidir. Bunun nedeni belki geç dönemde olması ve ameliyatı yapan doktorla endoftalmi ile karşılaşan doktorun aynı kişi olmaması veya ameliyatın hemen ertesinde görülme olasılığı daha az olduğu için hadisenin cerrahiyle ilişkilendirilmesinde psikolojik yanılsamaların etkili olmasıdır.

Hadisenin ciddiyetinin kavranması iki açıdan yarar sağlayabilir; ilki risk faktörlerinin bulunduğu olguların hayat boyu korumaya alınması, diğeri de uygun vakalarda filtran cerrahi yerine blebsiz cerrahilere ağırlık verilmesidir.

Literatürde blebe bağlı enfeksiyon araması yapıldığında karşımıza birçok çalışma çıkıyor. 16 ay ile 18 yıl arasında takip edilen, antimetabolit kullanılmış trabekülektomilerde blebe bağlı enfeksiyon riski %0.8 ile %13 arasında değişim göstermektedir. Takip süresi uzadıkça oran artmaktadır. Bu çalışmalardan elde edilebilecek 5 yıllık Kaplan-Meier tahmini insidens analizi verilerine göre, blebitis oranı %1.5 ile 6.3, blebe bağlı endoftalmi oranı ise %1.1 ile %7.5 dur.

DOI 10.1016/j.ajo.2015.03.001koduyla yayımlanan; “Long-term bleb-related infections after trabeculectomy: incidence, risk factors and influence of bleb revision” başlıklı çalışmada trabekülektomi yapılmış 1959 göz 5.4 ± 3.5 yıl takip edilmiş. 24 gözde blebit veya blebe bağlı endoftalmi gözlenmiş. 10 yıllık Kaplan-Meier tahmini insidens analizinde %2 ± 0.5 blebe bağlı enfeksiyon varlığı öngörülmüş.

Klasik risk faktörleri uzun antibiyotik kullanımı, bleb yeri sızıntısı, genç yaş, siyah ırk, antimetabolit kullanımı ve alt kadran yerleşimli bleblerdir. Bu çalışmadaki risk faktörleri ise şöyle sıralanmış;

Juvenil ve pigmenter glokomun bir risk faktörü olduğu belirtilmiş, ancak bu grup hastaların diğer gruplara göre daha genç olması glokomun tipinden ziyade yaşın önemini düşündürmektedir.

İntraoperatif antimetabolit kullanımı, erken veya geç dönem bleb sızıntısı, hifema, avasküler, ince ve kabarık bleb duvarı da bir risk faktörü olarak belirlenmiş. Burada hifemanın bir risk faktörü olarak belirtilmesi ilginçtir ve istatistiki bir yorum gerektirir. Hifemanın filtrasyon alanında aşırı yara iyileşmesini tetikleyeceği ve bu yüzden iğneleme gibi ikincil revizyonlara ortam hazırlayacağı düşünülürse istatistiki anlamın hifemadan mı yoksa revizyondan mı kaynaklandığını anlamak güçleşecektir.

Kronik blefariti olan hastalarda da blebe bağlı enfeksiyonlarda artış gözlenmiş ve bir risk faktörü olarak kabul edilmiş.

İşin komik tarafı işleyen bleblerin işlemeyen bleblere göre anlamlı derecede enfeksiyon açısından riskli bulunması, hepiniz nedeni kavramışınızdır, detaya girmiyorum.

Punktal plug kullanımı da anlamlı derecede yüksek bir risk faktörü olarak verilmiş, bu maddede de çekincelerimi yazayım, plug gözyaşı azlığı olan hastalarda takıldığı için kuru gözün yarattığı konjonktiva sitolojisi bozukluğunun da riske neden olabileceğini düşünmek lazım, tabi pluglı hastalardaki göllenmenin enfeksiyon riskini de azımsamıyorum.

 

Sonuçta filtran cerrahiler de tıpkı glokom gibi kronik takip gerektiren ve yıllarla risk olasılığı artan bir hadisedir. Cerrahi karar verirken geç dönem olasılıkları da hesaba katılmalı, alternatif cerrahiler ile mukayese yapılırken basınç düşüş miktarı yanı sıra olası risk analizlerinin de değerlendirmeye katılması yararlı olacaktır.

Etiketler:

antimetabolit | cerrahi komplikasyonlar | trabekülektomi

Müze 1: Arkas Sanat Merkezi, İzmir

HalilAtes 12. Mart 2015 11:10

383

Oftalmoloji, görsel sanatların bir kolu bana kalırsa, en azından temel aracını inceleyen bilim dalı. Bu blogda zaman zaman ressamlara ve resim sanatına değinen yazılara yer veriyorum. Bugünden başlayarak perşembeleri müzeleri ve sergilerini tanıtan yazılara yer vereceğim.

İlkyazı İzmir için. İzmir’de döneminin en güzel yapılarından biri olarak 1875 yılından beri hizmet veren Fransız Fahri Konsolosluk binasının denize bakan bölümü, Fransız Hükümeti tarafından 20 yıllığına, kültür ve sanat amaçlı kullanım için Arkas Holding’e tahsis edildi. Bir yıl süren restorasyon çalışmalarının ardından bina Kasım 2011’de Arkas Sanat Merkezi adıyla açıldı. O tarihten bu yana hem Arkas koleksiyonunda yer alan, hem de proje dolayısıyla misafir edilen eserler sergileniyor.   

15 Haziran 2015 tarihine dek sürecek serginin ismi; “Arkas Koleksiyonu'nda Osmanlı Halı Sanatı”.

Sultan II. Mahmut döneminde, ordunun fes ve kumaş ihtiyacını gidermek için 1834’te Feshane-i Hümayun fabrikası kurulmuş, bu fabrika bünyesinde saray ve köşkler için halılar da üretilmiştir.  Sadece hanedan mensuplarının kullanımı ve sultanın diğer hükümdarlara armağan olarak göndermesi için yapılmış ve günümüzde benzerleri yapılamayan Feshane halıları, bugün dünyada çok sınırlı sayıda koleksiyonda bulunmaktadır. Yine aynı dönemde, ipekli ve pamuklu kumaş üretimi için Hereke Fabrika-i Hümayunu kurulmuş ve burada sarayların tefrişi için çok ince doku kalitesinde halılar da dokunmuştur. Hereke halıcılığı günümüzde yeni bir desen ve teknik anlayışla kalite ve görkemin simgesi olarak dünyada öne çıkmaktadır. XIX. yüzyılın ortalarından itibaren, Sivas da ipek halı üretim merkezi olarak öne çıkmaktadır. Sarayların halı ihtiyacını karşılamak üzere Sivas ve çevresinden İstanbul’a getirilen ve Kumkapı semtine yerleştirilen halı ustaları, 1870’lerden itibaren orada bulunan atölyelerinde Osmanlı Hanedanı için emperyal Hereke tezgahlarıyla yarışacak olağanüstü kalitede ipek halılar dokumuştur.

Arkas Sanat Merkezi, kültürel değerlerimizin ortaya konması ve bize ait eserlerin tanıtılması amacıyla Arkas Koleksiyonu’ndan derlenen ve bugün benzerleri dünyada sınırlı sayıda bulunan Feshane, Hereke, Kumkapı ve Sivas üretimi nadide halıları sanatseverlere sunmaktadır.

Etiketler:

Müzeler

Katarakt ameliyatı ile dost bir glokom cerrahisi: Kanaloplasti

HalilAtes 11. Mart 2015 11:23

382 J Glaucoma. 2015 Mar;24(3):187-94 dergisindeki “Phacoemulsification and intraocular lens implantation before, during, or after canaloplasty in eyes with open-angle glaucoma: 3-year results.” başlıklı çalışma, aynı metodolojinin izlendiği trabekülektomi cerrahisi ile çelişen sonuçlar vermesi bakımından dikkate değer bir çalışmadır.

Trabekülektomi cerrahisinin katarakt ameliyatıyla birlikte kombine veya bir yıldan az bir süre içerisinde glokom cerrahisinin öncesinde veya sonrasında yapılmasının filtran cerrahinin başarı oranlarını düşürdüğünü bu blogda daha önce yazmıştık. Kanaloplastide ise kombine cerrahinin sadece kanaloplasti yapılan hastalara göre ortalama +2 mmHg daha fazla basınç düşürdüğü ve uzun dönemde antiglokomatöz ilaç kullanımını azalttığı saptanmış.

 

Bu fark neden kaynaklanıyor? Çünkü her iki glokom cerrahisinin de basınç düşürme mekanizmaları birbirinden farklı. Trabekülektomi bir filtran cerrahidir. Dolayısıyla aşırı yara iyileşmesi reaksiyonlarından etkilenmektedir. Katarakt ameliyatı sonucu gelişen ılımlı ön kamara reaksiyonu filtrasyon alanında yara yeri iyileşmesini tetiklemektedir ve alan kapanmaktadır. Kanaloplastide ise filtrasyon söz konusu değildir ve cerrahi, konvansiyonel doğal atılım yolunun tekrar işler hale getirilmesinden ibarettir, yara yeri iyileşmesindeki artış sonuçları etkilememektedir. Zaten bu yüzden mitomycin-c gibi antimetabolitler kanaloplasti cerrahisinde kullanılmamaktadır.

Etiketler:

cerrahi teknik | glokom hastasının kataraktı | kanaloplasti | trabekülektomi

Plato İris Sendromu

HalilAtes 10. Mart 2015 11:17

Plato irisi nasıl tanıyacağımız ve tanırsak ne yapacağımız sık sorulan sorulardan, bugünü bu yüzden plato irise ayırdım.

Plato iris bir anatomik hatadan oluşur. Silier cismin öne doğru apozisyonu üzerindeki irisin trabeküluma doğru deplase olmasına neden olur ve ön kamarayı periferde sığlaştırır. Ön kamara derinliği santralde ise normaldir. Yani problem irisde değil silier cisimdedir. Bu yüzden yapılacak iridotomiye rağmen kapalı açılı glokom geliştirme potansiyeli taşır.

Hastaya gonyoskopi yapacak olursak bir vadi ve bunun önünde ve arkasında iki tümsek (kitaplar buna hörgüç diyor, ama yaşı kemale ermemiş ve İzmir’li olmayanlar hayatlarında deve görmemiş olabilirler bu yüzden hörgüç yerine tümsek tanımını kullanıyorum) bulunur. Bir başka ipucunun da periferal irisin, irisin diğer bölümlerine göre oldukça “kalın” bir yapısının olduğu izlenimini alacağınızı söylemeliyim.

A: iris-açı teması

B: Silier processin öne doğru deplasmanı,

C: Silier sulkus kaybı

D: İrisin tümseklenmesi

SS: Skleral spur

 

 

 

 

 

 

 

 

Bu resimde silier processin öne doğru deplase olması sonucu periferal irisin trabeküluma paralel bir pozisyona geldiği,

İris kökünün korneaskleral duvardan aşağıya doğru bir açı oluşturacak şekilde yapışma yerinden yukarıya doğru bir dik açıyla yükseldiği,

Orta alanda irisin düz olduğu,

Silier sulkusun kaybolduğu,

Skleral spurun önünde iridotrabeküler temas gözleniyor.

Plato irisin akut açı kapanması glokomuna yol açacağından korkulur. Aslında korkulması gereken ve daha sıklıkla klinik olarak karşılaştığımız hadise kronik iris-trabekülum temasları sonucu trabekülumda yapısal değişikliklerden kaynaklanan basınç yükselmeleridir.

Ne yapalım?

Risk faktörlerinin yokluğunda hiçbir şey yapmadan izlenmesi bir seçenektir. İzleme esnasında GİB ölçümü temelli bir takip yerine, görme alanı ve/veya OCT temelli progresyon analizi yapılması tavsiye edilmektedir, çünkü basınç zaman zaman yükseldiği için muayene günündeki normal değer diğer günlerdeki yükseklikleri fark etmemenize yol açabilir.

Tedaviye başlamadan önce şu sorulara cevap vermemiz gerekir;

  1. Plato iris 180 dereceden fazla bir alanı mı kapsıyor?
  2. GİB yüksekliğini tedavi etmemiz gerekiyor mu?
  3. Anormal anatomik bozukluk o hasta için bir risk faktörü müdür?
  4. İridotrabeküler temasın düzeltilmesi hastanın glokomunu kontrol altına almada yararlı olacak mı?
  5. İridotrabeküler temas, trabekülumun yapısal hasarına yol açmaya başladı mı?

Bu soruların cevabı “evet” ise hasta tedavi edilmelidir.

Pilokarpin kullanımı sorunun çözümünde etkin bir yoldur, ancak hasta memnuniyetsizliği sizi bu tedaviden alıkoyacaktır.

Argon lazer iridoplasti (500µm, 500msec, 200mW, 16-20 atış, iridotomi lensi ile) iris kökünü santrale çekerek iridotrabeküler temas olasılığını azaltacaktır. Tehlikesiz ve başarı şansı yüksek bir tekniktir.

Katarakt ameliyatı bu hastalarda tedavi maksadıyla yapılabilir, kataraktı olan plato irisli hastalarda ameliyatı erken yapmak gerekir. GİL’nin kapsül içine konulması bir zorunluluktur.

Etiketler:

kapalı açılı glokom | Risk faktörleri

Komplikasyonlar 12: Koroidal Effüzyon

HalilAtes 9. Mart 2015 10:41

Koroidal effüzyon, suprakoroidal alana anormal sıvı toplanmasıdır. Üveitik, tümöral hadiseler veya intraoküler cerrahiler sonrası gelişebilir. Bu yazı, glokom cerrahisi sonrası gelişen seröz veya hemorajik koroidal effüzyonlar ile sınırlandırılmıştır.

Seröz koroidal effüzyon, cerrahi sırasında kapiller basıncın intraoküler basıncın üstünde kalması sonucu suprakoroidal alana damar duvarından sıvı sızması ile gerçekleşir. Günler ve haftalar süren yavaş bir süreçtir, ağrısızdır, optik aksı engellemediği sürece görme keskinliğini etkilemeyebilir.

Hemorajik koroidal effüzyon ise posterior silier arterlerin, göz içi basıncının ani düşmesi sonucu patlamasıyla gelişen ani, ağrılı bir kanamadır. Görmeyi ileri derecede etkiler. Her iki effüzyon da intraoperatif veya postoperatif erken dönemde gelişebilir.

Glokom cerrahisi çeşidine göre oluşma olasılıkları farklılık gösterir;

 

Cerrahi çeşidi

Seröz koroidal effüzyon

Hemorajik koroidal effüzyon

Trabekülektomi

%7.9-18.8

%0.7-3

Ex-press

%6.8

 

Derin sklerektomi

%7.6-11

 

Seton

%11.7-16

%2-3

Transskleral SFK

0

 

ECP

%0.36-4

 

Kanaloplasti

0

 

Trabektom

0

 

i-stent

0

 

Suprakoroidal stent

0

 

Yüksek riskli olgular şunlardır;

Nanoftalmus, diffüs koroidal hemanjioma, Sturge-Weber Sendromu, dural sinus şantlılar, karotid kavernöz fistül.

Komplikasyondan korunmak için yapılabilecekleri de şöyle özetleyebiliriz;

Preoperatif: GİB mümkün olan en düşük seviyeye getirilmelidir. Kan basıncı düşürülmelidir. Antikoagulantların alımı kesilmelidir.

İntraoperatif: Basınç düşürme prosedürü yavaş yapılmalıdır (örneğin trabekülektomi yapılmadan önce ön kamaraya girerek basıncın kontrollü azaltılması sağlanabilir). Filtran cerrahilerde sıkı sütürasyon yapılmalıdır.

Postoperatif: Hastanın hipoton kalması önlenmelidir. Valsalva manevrasından kaçınılmalıdır.

Gelişen koroid dekolmanının tedavisini daha önce anlattığımız için burada yer vermedim.

 

 

 

Bu blog Current Opinion dergisinin 2015, 26:135-42 künyesindeki derleme baz alınarak genişletilmiştir.

Etiketler:

cerrahi komplikasyonlar

Lamina kribrosa derinliğinin glokom tanısı ve evrelenmesi üzerine etkisi var mı?

HalilAtes 6. Mart 2015 12:07

379 IOVS Papers in Press. Published on February 26, 2015 künyesiyle derginin on-line arşivinden ulaşılabilen “Lamina Cribrosa Depth in Different Stages of Glaucoma” başlıklı çalışmayı okuyunca hem sevindim hem de üzüldüm.

Çalışmaya 86 normal, 47 pre-perimetrik glokomlu, 55 başlangıç-orta düzey glokomlu ve 60 ileri düzey glokomlu hasta dahil edilmiş. Hastaların tümüne enhanced depth imaging (EDI) OCT ile lamina kribrosa yapısı ve derinliği ölçülmüş.

Teorik olarak glokom gelişmesiyle ve ilerlemesiyle lamina kribrosa derinliğinde artış beklenen hastaların gruplar arası ortalama derinlik değişimi şöyle bulunmuş; Normal hastalar ile pre-perimetrik grup (390 / 344 µm, P=0.004) ve başlangıç-orta düzey glokomlular ile pre-perimetrik glokomlular arasında (448 vs. 390 µm, P=0.001) anlamlı derinlik farkı bulunmuş. Ancak başlangıç orta evre ile ileri evre arasında istatistiki bir anlam bulunamamış. Ayrıca görme alanı defekti ve OCT-RSL ile lamina kribrosa derinliği arasında da bir lineer ilişki saptanmamış.

Bütün bu sonuçlar ne anlama geliyor; glokomun erken döneminde lamina kribrosa derinliğinde bir artış saptarsak tedavi lehine kararımızı kuvvetlendirmeliyiz. Ancak glokomun ilerleyip ilerlemediğini anlamak ve tedavimizin işe yarayıp yaramadığını anlamak için lamina kribrosa derinliğinden elde edilecek progresyon analizi çıktısı elde edemeyeceğiz, çünkü hastalığın seyri ile derinliğin artışı arasında lineer bir ilişki saptanamamış.

Tabii bu çalışmada şeytanın avukatlığını da yapmak gerekiyor; hastalığın evreleri görme alanı ve OCT-RSL değerlendirmelerine göre yapılmış ve bu değerlendirmelerin bir “çapa” olduğu farz edilerek lamina kribrosa derinlik analizi bunun üzerine inşa edilmiş. Belki de doğru olan lamina kribrosanın değişimleri ile evreleme yapmaktı. Bu çalışma öncü çalışma olduğu için derinlik evrelemesi de daha önce yapılmadığı ve böyle bir kanıt da elimizde olmadığı için kabullenmekten başka seçeneğimiz pek yok.

 

Sonuçta günlük pratiği hasta bakmaktan ibaret meslektaşlarımızın glokom açısından EDİ OCT’te yatırım yapması henüz erken görünüyor.

Etiketler:

glokom progresyonu | görme alanı | oct | yeni alet tanıtımı

Başlarken

Glokom-Net sitesinde glokoma ilgi duyan asistan ve uzman arkadaşlar için birçok konuda bilgi mevcuttu, ancak güncel bilgilerin, daha kolay takip edilebilen, daha sıcak ve daha yakın  bir formda olmasını, blog formatının avantajlarını kullanarak sürdürmek istedim, hepinize yararlı olması dileklerimle.

Prof. Dr. Halil Ateş

 

facebook

www.facebook.com/glokom.net adresinden siteyi takip edebilirsiniz.

İçindekiler

Yazı başlıklarına ulaşmak için lütfen tıklayınız.

Son yorumlar

Comment RSS

Bulut

Aylara Göre